Strona Główna

Aktualności

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW


Teksty przeznaczone dla Biuletynu Polarnego powinny być przygotowane w następującej formie: imię i nazwisko autora, poniżej nazwa instytucji i dokładny adres (wraz z kodem pocztowym), dalej tytuł opracowania, zasadniczy tekst, wydruk komputerowy i CD, ewentualnie piśmiennictwo i rysunki (nie większe niż format A4) oraz fotografie (format pocztówkowy lub diapozytywy).
 1. "Wyprawy i programy badawcze"

  teksty do tego działu muszą zawierać takie dane, jak:
  • nazwa wyprawy lub tytuł programu badawczego (zespołowego lub indywidualnego) oraz tematy realizowanych zadań badawczych,
  • instytucja realizująca (w wypadku programów realizowanych indywidualnie - miejsce pracy),
  • miejsce (stacja, rejon, itp.) i czas trwania (daty),
  • uczestnicy ekspedycji i realizatorzy badań (dane osobowe: imię i nazwisko, stopień naukowy, funkcja),
  • ewentualne instytucje i osoby współpracujące lub wspomagające,
  • w przypadku programów wieloletnich, informacje o stanie zaawansowania (rok, etap badań, itp.),
  • krótka informacja merytoryczna dotycząca wyników badań i - ewentualnie - stanu opracowania tych wyników (główne publikacje, itp.).
  Całość nie powinna przekraczać 2 stron, a w przypadku dużych wypraw - 4 stron. W zestawieniach piśmiennictwa i sposobie cytowania, obowiązują formy przyjęte dla Polish Polar Research.
 2. "Sympozja i konferencje"

  Teksty do tego działu muszą zawierać następujące dane:
  • nazwa sympozjum, jego charakter, miejsce i czas trwania,
  • uczestnicy (ilość, wyszczególnienie ważniejszych, kraje, itp.),
  • ciekawsze referaty (nazwisko i imię autora, tytuł referatu),
  • udział Polski (dotyczy sympozjów i konferencji zagranicznych).
  Całość informacji nie powinna przekraczać 1 strony maszynopisu.
 3. Pozostałe działy

  W przypadku pozostałych działów teksty mogą być mniej sformalizowane. Powinny się one jednak mieścić w granicach 2 - 3 stron. Teksty prosimy przesyłać pod adresem:

  Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
  30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
  tel. (012) 617-23-74
  e-mail: manecki@geol.agh.edu.pl
 4. Fotografie do płyty CD - załącznik do Biuletynu Polarnego.

  Grupy tematyczne:
  1. Przyroda i krajobrazy polarne;
  2. Wyprawy polarne;
  3. Migawki z życia za kręgiem polarnym;
  4. Polskie badania polarne - nauka w terenie i w laboratorium.
  Do każdej z grup tematycznych nie więcej niż 6 fotografii. Rozmiar 1-2 MB; format jpg; wielkość w pikselach: min. 2000 x 3000.
  Podpisy/opisy fotografii: Fot. (nr). Opis (w przypadku fotografii grupowych, nazwiska ). Autor.