Podstawy Small Business'u w praktyce
data druku: 19.06.2018 drukuj | zamknij


Metody obliczania odpisów amortyzacyjnych

    Amortyzację zaczynamy naliczać od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zdatny do użytku środek trwały został przekazany do użytkowania. Koniec naliczania przypada w miesiącu, gdy sumaryczna wartość odpisów, dokonana w całym okresie amortyzowania zrówna się z wartością początkową środka trwałego. Z odpisów można zrezygnować wcześniej, może to nastąpić, gdy środek trwały zostanie sprzedany, zlikwidowany lub zniszczony, czyli przestanie służyć uzyskiwaniu przychodów przez firmę.

W praktyce stosowane są dwie metody ustalania wartości amortyzacji:
  1. Metoda liniowa
  2. Metoda degresywna

Metoda liniowa polega na ustalaniu równych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych w każdym miesiącu, kwartale lub roku przez cały okres amortyzowania, zgodnie ze stawką z Wykazu Rocznych Stawek Amortyzacji (w zależności od sposobu naliczania).

Wartość odpisu rocznego amortyzacji = wartość początkowa środka trwałego x stawka roczna amortyzacji

Wartość odpisu miesięcznego = wartość początkowa środka trwałego x 1/12 stawki rocznej

Metoda degresywna charakteryzuje się nierównomiernymi odpisami amortyzacyjnymi. Na początku odpisy są wyższe niż dla metody liniowej, później maleją do momentu, gdy odpis metodą degresywną będzie równy lub nieco wyższy od liniowej (ale nie niższy).
Amortyzację degresywną możemy stosować tylko do środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8 KŚT.

Podstawą obliczenia amortyzacji w metodzie degresywnej jest wartość netto środka trwałego, która jest w każdym okresie pomniejszana o odpis amortyzacyjny dokonany w okresie poprzednim. Pierwszego odpisu dokonuje się od wartości początkowej, ustalanej również dla metody liniowej.
W metodzie degresywnej dopuszcza się stosowanie podwojonej wartości stawki podstawowej.


Przykład:

Wyznaczyć metodą liniową i degresywną wartość rocznych odpisów amortyzacyjnych dla urządzenia do powierzchniowej obróbki metali (środek trwały pozycja 481 KŚT - stawka podstawowa 18%) w cenie zakupu netto 200 000 zł.

Metoda liniowa
1. Wartość początkowa: 200 000 zł
2. Roczna stawka amortyzacji: 18%
3. Wartość odpisu rocznego = 200 000 zł x 18% = 36 000 zł
4. Czas dokonywania odpisów = 100%/ 18% = 5,56 lat = 67 miesięcy

Kalkulator amortyzacji liniowej

Metoda degresywna
1. Wartość początkowa: 200 000 zł
2. Stawka roczna odpisu = 18% x 2 = 36%
3. Odpis w I roku = 200 000 zł x 36% = 72 000 zł
4. Odpis w II roku = (200 000 zł - 72000 zł) x 36% = 46 080 zł
5. Odpis w III roku = (200 000 zł - 72 000zł - 46 080 zł) x 36% = 81 920zł x 36% = 29 491,20 zł
6. Wartość 29 491,20 zł jest mniejsza od rocznego odpisu metodą liniową = 36 000 zł, z czego wynika, że od III roku należy przejść do metody liniowej i dokonywać odpisów o wartości 36 000 zł rocznie.
7. Odpis w roku III wynosi: 36 000 zł, pozostało do odliczenia: 81 920 zł - 36 000 zł = 45 920 zł
8. Odpis w roku IV wynosi: 36 000 zł, pozostało do odliczenia: 45 920 zł - 36 000 zł = 9 920 zł
9. W roku V odpisem o wartości 9 920 zł zakończono dokonywania amortyzacji.

Czas amortyzowania w metodzie degresywnej jest krótszy niż w metodzie liniowej.


Autorzy: Michał Górka & Izabela Pastuszka. AGH Kraków 2005/2006.
Opiekun naukowy: dr Maria Korzec
adres tego artykułu: http://www.mgorka.geol.agh.edu.pl/small-business/menu.php?id=maj-met-amort