Projekt 1

Celem projektu jest napisanie własnej implementacji metody Simplex.

Dane wejściowe: Program powinien wczytywać dane wejściowe na dwa sposoby. Pierwszy z nich pobiera od użytkownika dane w postaci nierówności oraz funkcji celu. Wprowadzone nierówności są sprawdzone pod kątem poprawności i odczytane zostają współczynniki stojące przy zmiennych. Funkcja celu zawiera także informacje czy poszukiwane jest minimum czy maksimum. Drugi sposób polega na wczytaniu danych z pliku. Wszystkie dane wejściowe zawarte są w przykładowym pliku sc50b.mat. Plik zawiera 48 zmiennych, 30 nierówności i 20 równości.

Wykres: Program powinien wyświetlić graficzną interpretację zadania programowania liniowego (tam gdzie jest to możliwe).

Tabele simpleks: Program powinien wyświetlić kolejne tabele simpleks. W najprostszym przypadku wyświetlenie tabel będzie polegało na zapisaniu ich do pliku tekstowego (txt lub csv), a w najbardziej rozbudowanym przypadku będzie to zrealizowane przy pomocy graficznej biblioteki.