Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: (+12) 617 23 67, e-mail: rajchel@geol.agh.edu.pl

 

 

 

Wszystkie publikacje dostępne na stronie:     BG AGH

 

Wykaz wybranych publikacji

 Turek L., Garlicki A. (1974) - Solanki rejonu Łapczyca - Gdów i perspektywy ich dalszego wykorzystania. Wody mineralne makroregionu południowego i perspektywy ich wykorzystania. Streszczenie referatów i komunikatów z sympozjum. Kraków, maj 1974: 10-11

Rajchel L. (1975) - Skład chemiczny zmineralizowanych wód w miocenie okolic Gdowa. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN, XIX /1: 168-170

Garlicki A. & Rajchel L. (1975) - Solanki rejonu Łapczyca - Gdów i perspektywy ich dalszego wykorzystania. Problemy Uzdrowiskowe, 7/95: 171-172

Garlicki A. & Rajchel L. (1976) - Miocen pod nasunięciem fliszu na południe od Zatoki Gdowskiej. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN, XX/1: 151-153

Rajchel L. (1982) - Wody mineralne z Nieborowa k/Rzeszowa. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. Geol. PAN, XXVI /1-2: 153-155

Rajchel L. (1983) - Występowanie solanek o wysokiej mineralizacji na obszarze między Rzeszowem a Przemyślem. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. Geol. PAN, XXVII/2: 343-346

Chrząstowski J., Rajchel L. & Węcławik S. (1991) - Występowanie i wykorzystanie wód termalnych w Uniejowie. Spraw. z Pos. Kom. Nauk. Geol. PAN, 34/1: 167-170

Rajchel L. (1996) - Wody siarczkowe w okolicach Lipnicy na Orawie. Chrońmy Przyr. Ojcz., 52/5: 50-58

Rajchel L. (1997) -Źródło Świętego Jana z Kęt. Chrońmy Przyr. Ojcz., 53/3: 70-77

Rajchel L. (1997) - Uwagi o źródłach wód siarczkowych w Karpatach. Źródła, ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej w Łodzi, 22-23. IX. 1997: 7-8

Rajchel L. (1998) - Bezcenny skarb przyrody Krakowa. Wszechświat, 99/7-8: 145-147

Rajchel L. (1998) - Remarks on sulphurous waters of the Carpathians and the Carpathian Foredeep. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress. August 30th to September 2nd, 1998, University of Vienna, Austria. Abstracts: 507

Rajchel L. (1998) - Wody mineralne i akratopegi Krakowa. Przegląd Geologiczny, 46/11: 1139-1145

Rajchel L. (1999) - Historia i teraźniejszość wód mineralnych Krakowa. Aura. 1/99: 20-23

Rajchel L. (1999) - Springs of sulphurous waters in Orawa (Poland). Hydrogeology and land use management. XXIX Congress of International Association of Hydrogeologists. Bratislava, Slovak Republic, 6-10 September, 1999: 99-102

Rajchel J., Chrząstowski J. & Rajchel L. (1999) - Mofeta ze Złockiego k/Muszyny w jednostce magurskiej zewnętrznych Karpat fliszowych. Przegląd Geol., 47/7: 657-665

Rajchel L. & Rajchel J. (1999) - Karpackie źródła wód mineralnych i swoistych - pomnikami przyrody nieożywionej. Przegląd Geol., 47/10: 911-919

Rajchel L. (1999) - Balneotherapeutic utilisation of sulphurous waters of the Carpathian foredeep. Biuletyn Panstw. Inst. Geol., 387: 171-173

Rajchel J., Marszałek M. & Rajchel L. (2000) - Minerals of sulphurous spring sediments from the Carpathians and the Carpathian Foredeep. Minerals of the Carpathians, Conference, Miskolc, Hungary, III, 2000. Acta Mineralogica-Petrographica, XLI, Abstracts: 91

Rajchel L. & Rajchel J. (2000) - Mofeta i źródła szczaw w okolicach Muszyny. Almanach Muszyny 2000: 88-96

Rajchel L. (2000) - Źródła wód siarczkowych w Karpatach Polskich. Kwartalnik AGH, Geologia, 26/3: 309-373

Rajchel L., Rajchel J. & Wołowski K. (2000) - Mikroflora wód siarczkowych. XVII Konferencja Paleontologów. Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny. 21-23. IX. 2000, Kraków: 62-64

Rajchel J., Marszałek M. & Rajchel L. (2000) - Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i Zapadliska przedkarpakiego. Przegląd Geol., 48/12: 1174-1180

Rajchel L. (2001) - Wody siarczkowe w Karpatach Polskich. X Sympozjum “Współczesne problemy hydrogeologii”, Wrocław: 2: 477-479

Rajchel L. (2001) - Źródło krasowe i rezerwat przyrody w Podgórkach Tynieckich. Wszechświat, 102/7-9: 197-200

Rajchel L. (2001) - Mineral waters and acratopegae of the Bystre thrust-sheet. Biul. Państw. Inst. geol., 396: 131-132

Rajchel J., Franus W. & Rajchel L. (2001) - The Variegated Shale FM /Paleocene - Eocene/ in the Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. 21st Meeting, International Association of Sedimentologists, Davos, Switzerland, 3-5 September, 2001: 100

Rajchel L. (2001) - Surowce balneologiczne doliny Popradu. Nauka o Ziemi w Badaniach Podstawowych, Złożowych i Ochronie Środowiska na Progu XXI Wieku. Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 277- 281

Rajchel L. & Motyka J. (2001) - Uwagi o wodach leczniczych Krakowa. Nauka o Ziemi w Badaniach Podstawowych, Złożowych i Ochronie Środowiska na Progu XXI Wieku. Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH: 283-287

Rajchel L. (2001) - Uzdrowisko nie uzdrowione. Geotyrystyka dla każdego. Dziennik Polski, 25 (17 211)

Rajchel L. (2001) - Uzdrowisko nie uzdrowione. [W]: Blajda R. (red.) Geoturystyka dla każdego, Kraków: 11

Rajchel L. (2001) - Zakład przyrodoleczniczy w Krakowie-Matecznym. Balneologia Polska, XLIII/1-2: 110-114

Rajchel L. (2002) - “Krakowianka” – dar natury z głębi Ziemi. Źródło. Krajowa Izba Gospodarcza, Przemysł Rozlewniczy, Warszawa, 2 (5): 44-45

Cisek J. & Rajchel L. (2002) – Wody mineralne Tylicza. Źródło. Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa: 46-49

Rajchel L., Rajchel J. & Wołowski K. (2002) - Microorganisms in selected sulphuric springs of the Polish Carpathians. Geological Quarterly, 46/2: 189-198

Motyka J. & Rajchel L. (2002) - Analiza dotychczasowego zagospodarowania i wykorzystania wybranych surowców balneologicznych w obszarze modelowym. Wody mineralne. Krakowa i okolicy. [W]: Seminarium nt.: Balneoterapia Krakowa i okolicy – dziś i jutro. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Zakład Sozologii. Bochnia, 21.III.2002: 28-31

Rajchel L., Rajchel J., Szaran J. & Hałas S. (2002) – Sulfur isotopic composition of H2S and SO42- from mineral springs in the Polish Carpathians. VI Isotope Workshop. European Society for Isotope Research. 29 june - 4 july 2002, Tallinn, Estonia: 86-87

Rajchel J. & Rajchel L. (2002) – Deposits and bacterial flora from the springs of sulphurous water in the Polish Carpathians. 16 th International Sedimentological Congress, 8 th – 12 th July 2002, RAU University-Auckland Park, Johannesburg – South Africa. Abstract volume: 298-299

Rajchel L. (2002) - Occurrences of the sulphurous waters in the Polish Carpathians. Geologica Carpathica, 53, Special Issue, September 2002, Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, ISSN 1335-0552, CD-room, 6 pp

Rajchel L., Józefko I., Rajchel J., Motyka J. & Chrząstowski J. (2002) - Occurrence and utilization of the mineral waters of Szczawa, Krościenko and Szczawnica (preliminary data). Geologica Carpathica, 53, Special Issue, september 2002, Proceedings of XVII Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, ISSN 1335-0552, CD-room, 5 pp

Motyka J. & Rajchel L. (2002) – Surowce balneologiczne – charakterystyka. Wody mineralne i akratopegi. [W]: Ney R. (red.) Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy. Wyd. IGSMi E PAN Kraków: 12-31

Motyka J. & Rajchel L. (2002) –Zagrożenie antropogeniczne i ochrona zasobów surowców balneologicznych. Wody mineralne i akratopegi – analiza zagrożeń i przeobrażeń. [W]: Ney R. (red.) Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy. PAN Wyd. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków: 52-54

Rajchel L., Rajchel J., Szaran J. & Hałas S. (2002) – Sulfur isotopic composition of H2S and SO42- from mineral springs in the Polish Carpathians. Isotopes Environ., Health Stud., 38: 277-284

Rajchel L. (2002) – Wody mineralne z rejonu Krzemionek Podgórskich. (w druku)

Krawczyk A. & Rajchel L. (2003) - Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat. Przegląd Geol., 51/6: 488–491

Rajchel L. & Rajchel J. (2003) – Occurrence of the mineral waters from Krościenko and Szczawnica. Resursi Prirodnich Wod Karpatskogo Wikoristanija. II Naukowo–Prakticznaja Konferencja. Lwów: 154-158

Rajchel L. (2003) - The sulphurous waters in the Polish Carpathians. Occurrence of the mineral waters from Krościenko and Szczawnica. Resursi Prirodnich Wod Karpatskogo Wikoristanija. II NaukowoPrakticznaja Konferencja. Lwów: 159- 163

Rajchel L., Manecki M. & Rajchel J.(2003) - Minerals from the springs of sulphurous water in the Polish Carpathians and Carpathians Foredeep. 22nd Meeting, International Association of Sedimentologists, Opatija, Croatia, September 17-19, Abstracts book: 170

Motyka J., Porwisz B., Rajchel L. & Zuber A. (2003) - Wody mineralne Krzeszowic. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, XI/1: 43-50

Rajchel L., Józefko I., Motyka J. & Rajchel J. (2003) - Zasoby i wykorzystanie wód mineralnych Szczawy, Krościenka i Szczawnicy. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, 2/2: 43-51

Rajchel L. & Rajchel J. (2003) - Wody siarczkowe Orawy. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, XI/2: 281-284

Hałas S., Szaran J., Rajchel L. & Rajchel J. (2003) - Poszukiwanie siarki pochodzenia płaszczowego w karpackich źródłach wód siarczkowych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, XI/2: 149-156

Rajchel L. & Rajchel J. (2004) - Carbonated Waters of the Polish Carpathians. 32nd International Geological Congress, Florence- Italy, August 20-28, 2004 Part 2: 865

Rajchel L., Józefko I., Motyka J. & Rajchel J. (2004) - Chemistry, utylization and protection of carbonated waters of the Poprad Valley. 32nd International Geological Congress, Florence – Italy , August 20-28, 2004, Part 2: 865

Rajchel L. (2004) - Utilization of balneological resources of Cracow and its environs. Resursi Prirodnich Wod Karpatskogo Regiona. Problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania. Lwów: 214-218

Rajchel L, Rajchel J. & Manecki M. (2004) - Phenomena associated with outflows of sulphurous waters in the Polish Carpathians. Resursi Prirodnich Wod Karpatskogo Regiona. Problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania. Lwów: 219-222

Rajchel L. (2004) - Uzdrowisko Swoszowice. Balneologia. (w druku)

Rajchel L., Zuber A., Duliński M. & Rajchel J. (2004) – Występowanie i geneza wód chlorkowych Soli. Przegląd geol. Vol. 52; 1179 – 1186

Rajchel L. (2004) – Wody chlorkowe z Sołonki. LXXV Zjazd naukowy PTG, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Kraków 2004, 134

Rajchel L. (2004) – Uwagi o wodach siarczkowych jednostki skolskiej LXXV. Zjazd naukowy PTG, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Kraków 2004: 135

Rajchel L. (2004) – W 200. rocznice urodzin Józefa Konrada Dietla. Wszechświat t. 105 nr.10-12; 255 – 257

Ciężkowski W. & Rajchel L. (2004) – Wody lecznicze polskich Sudetów i Karpat [W]: Wójcik W. Uzdrowiska górskie w Polsce. PTTK, Zarząd Głowny, Komisja Turystyki Górskiej.9-36

Rajchel L. & Rajchel J. (2005) - Zasoby, chemizm i wykorzystanie wód mineralnych Piwnicznej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII, Toruń 2005: 577-581

Ciężkowski W. & Rajchel L.(2005) - Wody lecznicze górskich obszarów Polski i ich wykorzystanie. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII, Toruń 2005: 109-115

Rajchel L., Zuber A., Duliński M., Rajchel J. (2005) – Składy izotopowe i chemiczne oraz wieki wody ze źródeł siarczkowych w Polskich Karpatach. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII, Toruń 2005: 583-588

Duliński M., Rajchel L., Rajchel J. ( 2005) – Chemiczne i izotopowe badania ekshalacji tylickiej. Współczesne Problemy Hydrogeologii, t. XII, Toruń 2005: 189-196 (Grant T12B

Sprynski M. Rajchel L., Rajchel J., Lebiedyniec M., Rajchel J., Wołowski K., Kulynytsh O.(2005) – Chemical properties and mikroflora of spring „Adolf” of Velyky Lubin Field of hydrosulphide water. Resursi prirodnich wod karpatskogo regiona. Problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania. Lwów: 242-248

Rajchel L. & Rajchel J. (2005) – Krynica Zdrój – historia uzdrowiska. Balneologia Polska, t. XLVII, nr 1-2: 60-64

Rajchel L., Kuliński W. & Rajchel J. (2005) – Polskie Towarzystwo Balneologiczne – rys historyczny. Balneologia Polska, t. XLVII, nr 1-2, pp. 56-59

Rajchel L., Rajchel J., Ratajczak T., Rzepa G. (2005) – Deposits of carbonated waters from selected springs of the polish Carpathians. RMZ Materials and Geoenvironment. Periodical for Minning, Metallurgy and Geology. v.52, no. 1: 107-110

Rajchel L., Kuliński W., Rajchel J. 2005 Komisja Balneologiczna i jej znaczenie dla rozwoju polskiej balneologii. XX - Jubileuszowy Kongres Balneologiczny, Krynica, 1-4. 09. 2005. Balneologia Polska, t. XLVII, z. 3-4:125

Kuliński W., Rajchel L., Rajchel J. 2005 Polskie Towarzystwo Balneologii – kronika pierwszego dziesięciolecia.- Jubileuszowy Kongres Balneologiczny, Krynica, 1-4. 09 2005. Balneologia Polska, t. XLVII, z. 3-4. 126

Rajchel L., Kuliński W., Rajchel J. 2005 Krynica Zdrój w stuleciu działalności Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. XX - Jubileuszowy Kongres Balneologiczny, Krynica, 1- 4. 09. 2005. Balneologia Polska, t. XLVII, z. 3-4.; 125

Rajchel L. & Rajchel J. (2005) - Remarks on carbonated waters and waters containing carbon dioxide in the Polish Carpathians. Mineralia Slovaca, Statny geologicky ustav Dionyza Stura , Bratislava; v. 37, no 3: 489

Rajchel L., Rajchel J., Ratajczak T. & Rzepa G. (2005) Mineralogical investigations of carbonated water deposits from the area of polish Carpathians Mineralia Slovaca, Statny geologicky ustav Dionyza Stura , Bratislava; v. 37, no. 3: 488-489

Rajchel L.& Kiwak B. (2005) -Opracowanie folderu – jest to efekt objęcia ochroną jak również opracowania projektu udostępnienia mofety wraz z tablicami informacyjnymi który został zrealizowany dla zwiedzających. Mofeta w Złockiem –jest to pomnika przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego

Rajchel L.& Rajchel J (2006) Ocalona mofeta. Almanach Muszyny, GIMPO, Warszawa: 85-87

Rajchel L. (2006) Occurrences of the Carbonated waters In the Polish Carpathians.Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association , September 3-6,2006, Belgrade, Serbia; 494-495

Rajchel l. (2006) – Wykorzystanie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej. Woda dla zdrowia. Konferencja naukowa; Kraków 12-13 maja 2006 roku. Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. Prof. Juliana Aleksandrowicza, Warszawa

Rajchel L. (2006) Chloride waters of the Polish Carpathians. Resursi prirodnich wod Karpatskowo regiona. Problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania. Resources of natura waters in Carpathian region. Lwów 2006; 190-194

Rajchel L. (2006). - Fascynujące źródła karpackie. (W):: Moniewski P., Tomalski P. Ziułkiewicz M (red) Źródła - środowiskowe aspekty badań. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódz 2006; 23-24

Rajchel L & Rajchel J. (2006). – Występowanie i wykorzystanie wód leczniczych w Małopolscy. Górnictwo w Małopolscy. Konferencja Naukowa, Wyd.IGSMiE PAN, Kraków 2006;103-112

Rzepa G., Rajchel L.- (2006) Skład mineralny osadów wód karpackich typu szczaw. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. T. 22, zeszyt specjalny 3. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006;215-225

Rajchel L., Rajchel J. (2006) – Mofeta  ze Złockiego (Beskid Sądecki) atrakcją geologiczną. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr.12: 1089-1092

Rajchel L. (2006) – Occurrences of the mineral waters in the Polish Carpathians.Problemy ta naftogazonosnosti Karpat. Instytut Geologii Geochemii Kopalin na Ukrainie, Lwów 2006; 280-284

Rajchel L. (2006) Mapa wód termalnych zbiornika perm dolny, karbon, dewon, kwalifikujących się do wykorzystania w balneologii i rekreacji.(3 mapy + objaśnienia tekstowe). (W): Górecki W. (red). Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polski. Formacje Paleozoiku

Rajchel L (2006) Mapy wód termalnych zbiornika kreda dolna; jura górna; jura środkowa; jura dolna; trias górny; trias środkowy; trias dolny. kwalifikujących się do wykorzystania w balneologii i rekreacji. (7 map + objaśnienia tekstowe). (W): Górecki W. (red). Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polski. Formacje Mezozoiku

Rajchel L. (2006) – Zastosowanie wód geotermalnych w balneologii i rekreacji. [W]: Górecki W. (red.), Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polski. Formacje Mezozoiku: 50-54

Krawczyk A., Rajchel L. 2007 – Analiza taksonomiczna karpackich szczaw i wód kwasowęglowych. Prz. Geol. vol. 55, nr. 3; 253-257

Rajchel L. (2006) Fascynujące źródła karpackie. (W): Jokiel P. (red) Źródła Polski Wybrane problemy krenologiczne. Zagrożenia i ochrona źródeł. Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa. Łódz 2007: 285-291

Rajchel L., Hałas S., Szaran J. & Rajchel J. (2007)- Comment on the paper „ Sulfur isotopic composition of H2S and SO42- from mineral springs in the Polish Carpathians.; Isot. Environ. Health Stud. 43, 75-79 (2007)

Rajchel L., Dulinski M. , Rajchel J. (2007) Ziemia Muszyńska — dziedzictwo epok geologicznych. XIII Współczesne problemy hydrogeologii, cz. 4. Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007: 7-41

Rajchel L.,  Sliwa T., Waligóra J. (2007)  Uwagi o wodach leczniczych Ustronia. XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii, cz. 3. Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007: Wyd. ROMA-POL; 969-976

Zuber A., Rajchel L., (2007) Geneza wód mineralnych Matecznego, Kraków.XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii, cz. 3. Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007: Wyd. ROMA-POL; 995-1002

Rzepa G., Rajchel L. (2007) Skład mineralny i  chemiczny osadów szczaw karpackich XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii, cz. 3. Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007: Wyd. ROMA-POL; 977-984

Rajchel L., Rajchel J. (2007) Znaczenie szczaw karpackich w profilaktyce zdrowotnej XIII Współczesne Problemy Hydrogeologii, cz. 3. Kraków-Krynica 21-23 czerwca 2007: Wyd. ROMA-POL; 961-968

Nguyen Ch., Fujak M., Rajchel L. (2007) Pierwiastki biofilne i naturalna promieniotwórczość w wodach butelkowanych z obszaru Polski. Źródło. Wody mineralne i napoje. Nr.3 (24). Wyd. KIG Przemysł Rozlewniczy, Warszawa: 12-16

Rajchel L. (2007) Pozostałości górnictwa solnego w Beskidzie Żywieckim. WUG, 4(152). Bezpieczeństwo pracy i ochrona Środowiska w górnictwie. Wyd. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. Katowice; 55-56

Rajchel L. (2007). Magnez i wapń w muszyńskich wodach mineralnych. Almanach Muszyny. Wyd. GIMPO Warszawa: 115-119

Kleczkowski A.S., Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2007) Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych. Forum Naukowe 2007, Nawarstwienia historyczne Krakowa, Pawlikowski M. (red). ISDN. CD ISDN 13-978-83-923836-1-1

Duliński M., Rajchel L, Chau N. D. (2008) ,,Bombowe odkrycie” czasopisma Świat Konsumenta}. Źródło, Krajowa Izba Gospodarcza ,,Przemysł Rozlewniczy”, 3: 8–13.

Rajchel L., N. D. Chau, Chruściel E., Rajchel J., Motyka J. (2008) Investigations of natural radioactivity of carbonated waters from the Poprad River valley in the Polish Carpathians. OSLO 2008 [Dokument elektroniczny], 33rd International Geological Congress: 6–14 August 2008, Oslo, Norway: abstract, CD-ROM

Rajchel L., Rajchel J. (2008) Landscape and scientific valours of springs in the Polish Carpathians. OSLO 2008 [Dokument elektroniczny], 33rd International Geological Congress, 6–14 August 2008, Oslo, Norway, abstract CD-ROM.

Rajchel L. (2008) Medicinal waters in Carpathian spas. Resursi prirodnih vod karpats'kogo regíonu. = Resources of natural waters in Carpathian region: problemy ohoroni ta racíonal'nogo vikoristannâ = problems of protection and rational exploitation: materiali s'omoï miznarodnoï naukovo-praktičnï konferencíï = VII international scientific-practical conference: 29–30 travnâ 2008 / Nacíonal'na Akademíâ Nauk Ukraïni [etc.]. — L'vív: 62–67.

Rajchel L., Czop M., Motyka J. (2008) Mineral and therapeutic groundwater beneath the highly urbanised area of the Cracow City (South Poland). OSLO 2008 [Dokument elektroniczny], 33rd International Geological Congress, 6–14 August 2008, Oslo, Norway. abstract CD-ROM.

N. D. Chau, Rajchel L. , Chruściel E., Motyka J. (2008) Natural Radioactive Elements And Chemical Composition Of Carpathian Mineral Waters. International Conference On Recent Developments And Applications Of Nuclear Technologies, Białowieża, Poland, 15–17 September 2008, Conference Abstracts: 49.

N. D. Chau, Rajchel L., Chruściel E. (2008) Natural radioactivity and chemical properties of oxalic mineral waters in Polish Carpathians. LSC 2008, international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry: Davos, Switzerland, May 25–30, 2008; PSI Paul Scherrer Institut, book of abstracts: 1.

Chruściel E., N. D. Chau, Rajchel L., Motyka J. (2008) Naturalna promieniotwórczość wód mineralnych i swoistych Karpat Polskich. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny: Kraków 26–28 czerwca 2008, Polskie Towarzystwo Geologiczne, abstrakty: 16.

Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2008) Qvo vadis Piwniczno. Znad Popradu, pismo samorządu lokalnego; 2: 12.

Rajchel L., Rajchel J. (2008) Walory balneologiczne Ziemi Muszyńskiej. Balneologia Polska = Polish Journal of Balneology; 50, 1: 54–59.

Rajchel L. (2008) Walory wybranych źródeł karpackich. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008; Polskie Towarzystwo Geologiczne, abstrakty: 96.

Kleczkowski A., Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2008) Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne na terenie miasta Krakowa – złożony obraz wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych. Nawarstwienia historyczne miast [Dokument elektroniczny], forum naukowe 2008, [Kraków], 7 listopada 2008: special edition.

Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2008) Zagrożenia środowiska wód mineralnych rejonu Piwnicznej przez turystykę narciarską. Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod J. Kotarba M. (red.); Geosfera, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska, Kraków, Wydawnictwo TBPŚ ,,Geosfera”: 175–188.

N. D. Chau, Rajchel L., Duliński M. (2009) Aktywność {^{210}Pb} w wybranych wodach podziemnych z obszaru Karpat Polskich Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 436, Hydrogeologia, 9/1: 35–40.

N. D. Chau, Rajchel L., Nowak J. (2009) Natural radioactive elements and chemical composition of some mineral waters of Poland (Polish Carpathians, Carpathian Foredeep). LSC 2008, advances in liquid scintillation spectrometry: proceedings of the 2008 international Liquid Scintillation Conference, Davos, Switzerland, 25–30 May 2008. Eikenberg J. [eds. et al.], Radiocarbon, Department of Geosciences, The University of Arizona, Tucson: 381–390.

Rajchel L. (2009) Uwagi o źródłach wód siarczkowych Podhala. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r., Materiały konferenycjne / pod Uchmana A., Chowaniec (red.); Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny: 218–219.

Kleczkowski A. S. , Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2009) Wpływ czynników geogenicznych i antropogenicznych na skład chemiczny wód podziemnych w Krakowie. Geologia, kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;, 35, 1: 117–128.

Rajchel L. (2009) Występowanie i wykorzystanie wód chlorkowych Rabki-Zdroju. Geologia, kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 35 z. 2/1 s. 271–277. — Bibliogr. s. 277, Abstr.

Rajchel L. (2009) Zagłębie rozlewnicze wód mineralnych w dolinie Popradu Geologia, kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława StaszicaKrakowie; 35, 2/1: 279–288.

Rajchel L., Rajchel J. (2010) Mineral, thermal and therapeutic waters of the Polish Carpathians. Geologica Balcanica, 39 [abstracts volume, iss.], 1–2: 332–333.

Czop M., Motyka J., Rajchel L. (2011) Współczesne zagrożenia wód mineralnych i leczniczych Doliny Popradu (Karpaty, południowa Polska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia, 2011, 445, 12/1: 67–74.

Ciężkowski W., Chowaniec J., Górecki W., Krawiec A., Rajchel L., Zuber A. (2010) Mineral and thermal waters of Poland. Przegląd Geologiczny, 58, 9/1: 762–773.

N. D. Chau, L. Rajchel, J. Nowak (2010) Natural radioactivity of thermal waters of Podhale Trough – preliminary results. XXXVIII IAH Congress. Groundwater quality sustainability: Krakow, 12–17 September 2010: Zuber A., Kania J., Kmiecik E. (eds), Katowice: University of Silesia Press, abstract book, 2: 643–644.

N. D. Chau, L. Rajchel, J. Nowak (2010) Naturalna promieniotwórczość wód termalnych z niecki podhalańskiej – wstępne wyniki. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T. 1, Nauki o Ziemi; Kotarba A. (red.) Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Krakowski, Zakopane: Wydawnictwa TPN: 111–114.

N. D. Chau, Nowak J., Rajchel L. (2010) {^{226}Ra,^{228}Ra} and their activity ratio in Polish Carpathian mineral waters of different chemical composition. LSC: international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry: Paris, France, September 6–10, 2010: programme and abstracts: 83.

Waltoś J., Rajchel L. (2010) Zastosowanie wody leczniczej Zuber w leczeniu następstw refluksu żołądkowo-przełykowego u kobiet ciężarnych. Acta Balneologia, 52, 4: 287–290.

Waltoś J., Rajchel L. (2010) Zastosowanie wody leczniczej Zuber w leczeniu następstw refluksu żołądkowo-przełykowego u kobiet ciężarnych. Journal of Elementology, 15, 3 suppl.: 90–91.

N. D. Chau, L. Rajchel, J. Nowak Wstępne wyniki pomiarów naturalnej promieniotwórczości wód termalnych polskich Karpat Wewnętrznych. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem: przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek: IV konferencja, Zakopane 14–16 październik 2010: 62.

Rajchel L., Rajchel J., E. Mardaus-Konicka (2010). Variability of major parameters of water from the main spring (Zdrój Główny) in Krynica Zdrój. XXXVIII IAH Congress: Groundwater quality sustainability, Krakow, 12–17 September 2010; abstract book, 2: 1861.

Rajchel J., Rajchel L. (2010) The exhalations of {CO_{2}} in the Poprad River valley (Polish Inner Carpathians). Geologica Balcanica; abstracts volume, 39, 1–2: 331–332.

Rajchel L. (2010) Surowce balneologiczne uzdrowisk polskich. [w}: Rajchel J. (red.) Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010, Wydawnictwa AGH: 25–37.

Rajchel L. (2010) Składniki o znaczeniu fizjologicznym w wodach mineralnych Krynicy Zdroju. Journal of Elementology: quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research and University of Warmia and Mazury in Olsztyn; vol. 15 no. 3 suppl.: 75–76.

W. Górecki, A. Szczepański, N. Oszczypko, M. Hajto, M. Oszczypko-Clowes, B. Papiernik, B. Kępińska, B. Czopek, A. Haładus, J. Kania, J. Banaś, K. Kurzydłowski, K. Rożniatowski, W. Solarski, B. Mazurkiewicz, T. Kuźniak, G. Machowski, M. Michna, J. Soboń, W. Luboń, G. Pełka, L. Rajchel, A. Sowiżdżał, J. Kotyza, M. Capik, E. Hałaj, M. Harasimiuk, W. Bujakowski, A. Barbacki, G. Hołojuch [Et Al.], J. Augustyńska; Wpółpraca: M. Szczygieł, B. Zieliński, M. Maruta, J. Jasnos, J. Rams-Pietraszewska, A. Wachowicz, M. Królikowski. (2011) Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych: 772 s.

N. D. Chau, J. Nowak, M. Bialic, L. Rajchel, M. Czop, J. Wróblewski (2011) Nowe wyniki badań zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w środowisku wodnym w rejonie Kowar. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia, 445, 12/1: 27–34.

N. D. Chau, Nowak J., Bialic M., Rajchel L., Czop M., Wróblewski J. (2011) Radiological hazard of mine water from polymetallic and uranium deposits in the Karkonosze Mountains, South-West Poland. The new uranium mining boom: challenge and lessons learned / Merkel B., Schipek M. (eds), Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag: 771–778.

Rajchel L., Czop M., Motyka J., Rajchel J. (2011) Skład chemiczny wód mineralnych i leczniczych rejonu Iwonicza i Rymanowa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, Hydrogeologia, 12/2: 549–559.

Duliński M., Rajchel L., Rajchel J. (2011) Stable isotope composition of carbon dioxide and TDIC reservoir associated with mineral waters of the Polish Flysch Carpathians. Central European Geology; Isotope workshop XI: 4th–8th July 2011, Budapest, Hungary / European Society for Isotope Research. Budapest: Akadémiai Kiadó, 54, 1–2: 133.

Rajchel L. (2011) Wody mineralne typu szczaw z Łomnicy i Wierchomli w polskich Karpatach. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445, 12/2: 541–547.

N. D. Chau, Rajchel L., Nowak J., Jodłowski P. (2012) Radium isotopes in the Polish Outer Carpathian mineral waters of various chemical composition. Journal of Environmental Radioactivity; vol. 112 s. 38–44.

 

<do góry strony>

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2012