Pracownia Kadra naukowa Historia Specjalność Praktyki Aktualności English
Pracownia

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
KATEDRA GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GÓRNICZEJ
PRACOWNIA ZŁÓŻ SUROWCÓW SKALNYCH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. A-0 Ip.,
tel. (012) 617-24-99, fax. (012) 633-29-36

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA: koncentruje się na charakterystyce geologicznej, złożowej i jakościowej surowców skalnych (skał zwięzłych, kruszyw naturalnych, glin i iłów) z uwzględnieniem ochrony środowiska. Wykonujemy atlasy i mapy geologiczno-surowcowe. Prowadzimy badania nad pochodzeniem, niszczeniem i możliwościami rekonstrukcji kamieni w zabytkach oraz zmianami właściwości kamienia w procesie urabiania. Zajmujemy się petrografią i technologią mineralnych tynków renowacyjnych, a także zapraw mineralnych do uzupełniania ubytków w cegle. Analizujemy ustalenia Unii Europejskiej w zakresie oceny materiałów kamiennych i ich znaczenia dla polskich złóż.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA: kształcimy specjalistów z zakresu geologii złóż surowców skalnych, geologii czwartorzędu, GIS, uwarunkowań jakości i walorów użytkowych surowców kamiennych, gospodarki złożami kamieni, zastosowań materiałów kamiennych, zabezpieczenia, konserwacji i renowacji kamienia w budownictwie.

WYKONUJEMY PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I EKSPERTYZY w zakresie:

  • poszukiwania, rozpoznawania i oceny złóż kamieni budowlanych i drogowych, kruszyw naturalnych, piasków o specjalnych przeznaczeniach, surowców ceramicznych, cementowych, wapienniczych, do produkcji kredy technicznej, odsiarczania spalin i do nawożenia gleb,
  • laboratoryjnych badań jakości surowców skalnych wraz z petrograficzną interpretacją uzyskanych wyników,
  • prac dokumentacyjnych, kartograficznych, profilowania, obsługi wierceń, opróbowania, inwentaryzacji wyrobisk (z zastosowaniem GPS - satelitarnego systemu pozycjonowania i GIS - systemu informacji przestrzennej),
  • rozpoznania i oceny możliwości uzysku bloków materiałów kamiennych oraz określenia walorów dekoracyjnych skały,
  • badania pochodzenia i stanu zachowania kamieni w zabytkach architektonicznych oraz możliwości ich konserwacji i rekonstrukcji z wykorzystaniem opracowanych mas mineralnych,
  • oceny mikrostrukturalnych właściwości materiałów w SEM (skaningowym mikroskopie elektronowym).


Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018 r.